array(0) { } AutoNet.ee

1. Autonet.ee 

Autonet.ee (edaspidi Autonet) on Autonet.ee OÜ poolt hallatav autoalane internetiportaal, mis pakub kasutajale erinevaid teenuseid. Autonetis avaldatud informatsioon on pärit erinevatest uudisteagentuuridest üle maailma, Autoneti kasutajatelt ning osaliselt ka enda kogutud. Sama kehtib ka teenuste kohta. See osa Autonetist, mis eeldab kasutaja identifitseerimist on kättesaadav vaid registreerunud kasutajale (edaspidi Kasutaja). Käesolevad reeglid (edaspidi Tingimused) sätestavad Autonetis kasutajale osutatavate teenuste kasutamise tingimused. Kuna Autonet on pidevalt arenev ja täienev portaal siis võivad ka Tingimused aja jooksul muutuda. 

2. Uudised ja teenused 

Autonet annab endast parima, et pakutavad uudised ja teenused oleksid adekvaatse sisuga. Samas ei vastuta Autonet informatsiooni õigsuse, ei otsese ega kaudse kahju eest, mis Kasutajale seoses Autonetis avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega osaks võib saada ning sellest tekkivat kahju ei ole Autonet kohustatud hüvitama. Autonetis sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine võib toimuda vaid Autoneti kirjalikul nõusolekul. Autonet ei vastuta uudistele ja foorumitesse lisatud kommentaaride sisu eest. Autonetil on õigus kustutada solvavad, labased, teemavälised jms kommentaarid ja postitused mis ei vasta headele tavadele ning blokeerida edaspidiseks ligipääs portaalile nendele kasutajatele, kes selliseid postitusi lisanud on. 

3. Registreerimine 

Pääsemaks ligi teatud Autoneti osadele peab Kasutaja täitma vastava vormi. Registreerumisel saadetakse kasutajatunnus ja parool Kasutaja poolt määratud e-maili aadressile. Registreerumisel küsitud informatsiooni kasutatakse Kasutajale parema teenuse pakkumiseks. Registreerudes Kasutajaks, ei ole te Autoneti jaoks enam anonüümne. Autonet rendib, müüb või jagab Kasutaja kohta käivat informatsiooni koostööpartneritele ainult juhul, kui selleks on Kasutaja nõusolek. Registreerimisel küsitava informatsiooni esitamine on Kasutajale vabatahtlik. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada. Informatsiooni mitte-esitamine piirab osa teenuste kasutamisvõimalust. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja. Autonet võib kasutajate poolt sisestatud informatsiooni töödelda ja täiendada oma partneritelt saadud informatsiooniga. Autonetil on õigus anda infot Kasutaja kohta õiguskaitseorganitele, kui asi puudutab ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist; potentsiaalset ohtu ükskõik kelle füüsilisele julgeolekule; Tingimuste rikkumist või muul seadusega nõutud põhjusel. Autonet ei edasta reklaamijale mingeid isikuandmeid, kui Kasutaja klikib reklaambanneril. Autonet jätab endale õiguse saata Kasutajale teateid oma teenuste kohta. See käib Kasutaja konto juurde ja nendest loobuda ei ole võimalik. 

4. Turvalisus 

Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras. Koostööpartnerid on kohustatud hoidma kasutaja andmed konfidentsiaalsena. Kasutaja isikliku konto infot kaitseb ainult Kasutajale teada olev salasõna. Teatud juhtudel, kui Kasutaja ja Autoneti serveri vahel liikuv info vajab erilist kaitset, kasutame info vahendamisel turvalisuse tagamiseks krüpteerimist. 

5. Cookie-d 

Kasutajal on võimalus oma veebibrauser nii konfigureerida, et see ei lubaks cookie-de salvestamist Kasutaja arvutisse, kuid sellisel juhul võib kannatada Autoneti teenuste ja sisu kvaliteet. 

6. Maksed 

Kuulutuste avaldamise eest võetakse tasu eurodes. Hinnakiri on kuvatakse kuulutuse aktiveerimise juures ning kuulutus aktiveeritakse kohe pärast makse sooritamist deebetkaardiga või läbi Pangalingi. E-mailiga arve saatmisel aktiveeritakse kuulutus 3 tööpäeva jooksul alates raha laekumisest Autonet.ee OÜ arveldusarvele. 

7. Kasutaja kohustused 

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele, samuti mitte kasutama kasutajanime ja parooli selliselt, et mõni kõrvaline isik võiks neid tuvastada. Kasutaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja parooli abil. Autonetil on õigus, kuid mitte kohustus vaadata läbi materjali, mille Kasutaja Autonet kaudu teistele kättesaadavaks teeb. Kontrollida võidakse materjali vastavust Autonet kasutajatingimustega, samuti seda, kas Kasutaja tegevus ei ole sündsusetu, vastuolus seadusega või mõnel muul viisil sobimatu, kas Kasutaja kättesaadavaks tehtud materjal ei kujuta riski Autonetile ja/või mitteasjaosalistele. Selle Tingimuste punkti rikkumise karistuseks võib olla hoiatus, avaldatud ebasobiva materjali kõrvaldamine või Kasutaja konto ajutine või lõplik sulgemine ning seadusest tulenevatel juhtudel ka õiguskaitseorganitele vastava info edastamine. Kui veebilehe sisu tarnija on püstitanud piiranguid või nõudeid Kasutaja õiguse kohta tarvitada teatavat materjali, kaupu või teenuseid, peab Kasutaja neid piiranguid järgima. 

8. Kasutamine 

Autonet on avatud ja funktsioneerib 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Juhul, kui portaali funktsioneerimisel esineb häireid, ei kanna Autonet vastutust võimalike kahjude või kadude osas, mis võiksid Kasutajat tabada. Täites registreerimisel ära ankeedi annab Kasutaja oma nõusoleku selleks, et sinna kantud andmeid tohib kasutada Autoneti partnerite informatsiooni edastamiseks, Kasutaja nõusolekul ka reklaami ja otsepakkumiste (edaspidi pakkumiste) vahendamiseks. Autonetil on õigus edastada pakkumisi Kasutaja muudele individuaalset suhtlemist võimaldavatele sidevahenditele. Autonet annab endast parima teenuste kvaliteetseks osutamiseks kuid ei vastuta serveri kõvaketaste hävimisel võimaliku tekkiva kahju eest. 

9. Muudatused Autonetis 

Autonet jätab endale õiguse muuta Autoneti sisu ning identifitseerimist, kasutamist, tehnilisi üksikasju, süsteeme, lahtiolekuaegu jms. 

10. Registreerimise kehtivusaeg ja osalemise lõpetamine 

Autonetis registreerumine kehtib tähtajatult. Kasutajal on õigus osalus ise lõpetada esitades vastavasisulise avalduse. Autonetil on õigus lõpetada Kasutaja osalus otsekohe, kui Kasutaja eirab Tingimusi. Lisaks sellele on Autonetil õigus lõpetada Kasutaja osalus, kui kontot pole kolme kuu vältel kasutatud. Kogu talletatud info sellel juhul kustutatakse. 

11. Tingimuste muutmine 

Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub koheselt pärast uute tingimuste kättesaadavaks tegemist Kasutajatele Autoneti poolt. Kui Kasutaja ei teata 7 päeva aja jooksul, et soovib vastavalt eespool esitatud punktile 9 osalust lõpetada, loetakse, et ta on uute tingimustega nõustunud. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse kehtivatest õigusaktidest ja tavast.